ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за избиране на Национално бюро

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за избиране на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), съгласно чл.34б, чл.34в и 34г от ЗСРС
 
1. В срок до 24.10.2013 г. парламентарните групи в 42-то НС внасят в деловодството на Народното събрание предложения, адресирани до ККССИПСРСДДЗЕС, за членове на НБКСРС, придружени от следните документи:
1.1. Автобиография;
1.2. Документ за професионален стаж;
1.3. Свидетелство за съдимост;
1.4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
1.5. Документи за проучване за надеждност, съгласно чл.147, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (които не са упоменати по-горе):
1.5.1. Писмено съгласие за провеждане на проучване по чл.43, ал.2 от ЗЗКИ;
1.5.2. Ксерокопие от дипломата за завършено образование (на ксерокопието е необходимо кандидатът собственоръчно да напише „Вярно с оригинала”, фамилия, дата и да се подпише);
1.5.3. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени престъпления от общ характер;
1.5.4. Медицинско свидетелство от личния лекар;
1.5.5. Декларация по чл.72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подписана и заверена пред нотариус;
1.5.6. Съгласие във връзка с чл.69, ал.9 от Закона за кредитните институции;
1.5.7. Ксерокопие от личната карта;
1.5.8. Попълнен въпросник за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно”;
1.5.9. Снимка 4х3.5 см. – 1 брой.

2. В срок до 31.10.2013 г. Председателят на ККССИПСРСДДЗЕС изпраща в ДАНС документите на кандидатите за членове на НБКСРС за извършване на проучване за надеждност.
    
3. ДАНС извършва специално проучване по смисъла на ЗЗКИ до 15.11.2013 г.
    
4. ККССИПСРСДДЗЕС разглежда предложенията за членове на НБКСРС в 7-дневен срок от получаване на информацията по проучването от ДАНС, т.е. до 21.11.2013 г.
    
5. ККССИПСРСДДЗЕС уведомява в 5-дневен срок, т.е. до 25.11.2013 г., вносителите на предложения, когато констатира, че някой от кандидатите не отговаря на изискванията на закона.
    
6. Нови предложения за членове на НБКСРС могат да се правят в 7-дневен срок от уведомяването за непригодност, т.е. до 01.12.2013 г.
    
7. ККССИПСРСДДЗЕС изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона и в 7-дневен срок от провеждане на изслушването, т.е. до 07.12.2013 г., внася доклад в НС с обобщени резултати за кандидатите. Изслушването се провежда по азбучен ред според личните имена на кандидатите.

8. Предложенията за членове на НБКСРС се внасят в Народното събрание от председателя на ККССИПСРСДДЗЕС, придружени от: автобиография; документ за професионален стаж; свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно”.

9. НС избира поименно членовете на НБКСРС. НС избира от членовете на НБКСРС неговите председател и заместник-председател.
    
10. След избирането на членовете на НБКСРС полагат пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност.“

11. Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

Процедурните правила са обсъдени на заседание на ККССИПСРСДДЗЕС, проведено на 17.10.2013 г., и са приети с 11 гласа „за”, и без гласове „против” и „въздържал се”.
 

София,
17.10.2013 г.                

Председател на ККССИПСРСДДЗЕС:
Димитър Дъбов

Календар на събитията

Декември 2018
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства