ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация за възлагане на обществена прочъка чрез събиране на оферти с обява при усовията на чл. 187 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 2 - Опис на документите, съдържащи се в офертата

Приложение № 3 - Представяне на участника

Приложение № 4 - Техническо предложение

Приложение № 5 - Ценово предложение

Приложение № 6 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение № 7 - Деклрация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП

Приложение № 8 - Деклрация за използване/неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката

Приложение № 9 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 10 - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Приложение № 11 - Проект на договор

Приложение № 12 - Деклрация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Протокол № ИК-227/16.05.2019 г. от дейността на комисията

Договор № Д-7/30.05.2019 г.

Календар на събитията

Юни 2020
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства