Конституция на Република България:

Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 33.
(1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
(2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

Чл. 34.
(1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.

Закон за специалните разузнавателни средства

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 88 от 2009 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).
(1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро", е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
(2) Националното бюро е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е първостепенен разпоредител с бюджет.
(4) Националното бюро е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.
(5) Информацията, която е станала известна на членовете и на служителите на Националното бюро при или по повод изпълнението на задълженията им и не е държавна тайна, е служебна тайна.
(6) При встъпването си в длъжност лицата по ал. 5 подписват декларация, че няма да разгласяват информацията по време на заемане на длъжността и след освобождаването им.
(7) Националното бюро ежегодно до 31 май внася в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
(8) Националното бюро изготвя правилник за своята дейност и дейността на администрацията си. Правилникът се обнародва в „Държавен вестник".

Наказателно-процесуален кодекс

Раздел VIII.

Специални разузнавателни средства

Веществени доказателствени средства, изготвени при използване на специални разузнавателни средства

Чл. 172.
(1) Органите на досъдебното производство могат да използват специални разузнавателни средства: технически средства - електронни и механични съоръжения и вещества, които служат за документиране на дейността на контролираните лица и обекти, и оперативни способи - наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване и проверка на кореспонденция и компютърна информация, контролирана доставка, доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава трета, раздел III, глава пета, раздели I - VII, глава шеста, раздели II - IV, глава осма, глава осма „а", глава девета "а", глава единадесета, раздели I - IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и 393 от особената част на Наказателния кодекс, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности.
((3) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и записването на компютърни информационни данни чрез прилагане на специални технически средства само когато това се налага за разкриване на престъпления по ал. 2.
(4) Специалните разузнавателни средства - контролирана доставка и доверителна сделка, могат да служат за събиране на веществени доказателства, а служителят под прикритие се разпитва като свидетел.
(5) Материалите по ал. 1 - 4 се прилагат към делото.


Искане за използване на специални разузнавателни средства

Чл. 173.
(1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) За използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане до съда от наблюдаващия прокурор.Преди подаване на искането наблюдаващият прокурор уведомява административния ръководител на съответната прокуратура.
(2) Искането трябва да съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването на което се налага използването на специални разузнавателни средства;
2. описание на извършените до момента действия и резултатите от тях;
3. данни за лицата или обектите, спрямо които ще се прилагат специалните разузнавателни средства;
4. оперативните способи, които следва да се приложат;
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) срока, за който се иска ползването, и мотиви, които да обосновават продължителността му;
6. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.)) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, ръководителят на структурата, която го осигурява и прилага, или оправомощено от него лице представя на органа по чл. 174, ал. 1-3 писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174, ал. 1-3 и в нея вместо данни за самоличността на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за осъществяване на разследването, служител под прикритие може да се използва и по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Дейността на служителя под прикритие се прекратява, ако в срок до 24 часа не бъде дадено разрешение от съответния съд, който се произнася и по съхраняването или унищожаването на събраната информация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Специални разузнавателни средства могат да се използват и спрямо свидетел по наказателното производство, който е дал съгласието си за това, за установяване на престъпна дейност на други лица по чл. 108а, чл. 143 - 143а, чл. 159а - 159г, чл. 301 - 305 и чл. 321 от Наказателния кодекс.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) В случаите по ал. 5, както и в случаите по чл. 123, ал. 7, към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства.


Разрешение за използване на специални разузнавателни средства

Чл. 174.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства се дава предварително от председателя на съответния окръжен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на военен съд се дава предварително от председателя на съответния военен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.)) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.); изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Органът по ал. 1 - 3 се произнася с писмено мотивирано разпореждане, като преди произнасянето може да поиска да му бъдат предоставени всички материали по разследването, които имат отношение към информацията, съдържаща се в искането.
(5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; предишна ал. 4, бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.); изм., бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства за престъпления, осъществени от съдии, прокурори и следователи се дава предварително по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за специалните разузнавателни средства от председателя на Софийския апелативен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател, ако делото е подсъдно на Софийския градски съд, по искане на административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура или на оправомощен от него заместник. В останалите случаи разрешението се дава от председателя на Военно-апелативния съд или от председателя на апелативния специализиран наказателен съд или от оправомощен техен заместник, по искане на административния ръководител на военно-апелативната прокуратура, съответно на апелативната специализирана прокуратура или на оправомощен техен заместник.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства за престъпления, осъществени от председател на Софийския апелативен съд, Военно-апелативния съд и апелативния специализиран наказателен съд и негов заместник се дава предварително по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за специалните разузнавателни средства от заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия, по искане на заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; предишна ал. 5, изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.); предишна ал. 6, бр. 42 от 2015 г.) Разпореждането за разследване чрез служител под прикритие съдържа престъплението, за което се разрешава разследването, и идентификационния номер на служителя, определен от органа по ал. 1-3.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г. (дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.); предишна ал. 7, бр. 42 от 2015 г.) За направените искания и издадените разрешения по ал. 1-3 в съответния съд се води специален регистър, който не е публичен.

Ред и срок за прилагане на специални разузнавателни средства за нуждите на наказателното производство

Чл. 175.
(1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.) Специалните разузнавателни средства се прилагат от съответните структури на Държавната агенция „Технически операции", на Държавната агенция "Национална сигурност" или на Министерството на вътрешните работи по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.) Председателят на Държавна агенция „Технически операции" или писмено оправомощен от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощен от него заместник-председател или съответно главният секретар на Министерството на вътрешните работи дава писмено разпореждане за прилагане на специални разузнавателни средства от структурите по ал. 1 въз основа на разрешението по чл. 174.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства е:
1. до двадесет дни в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за специалните разузнавателни средства;
2. до два месеца в останалите случаи.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 174:
1. до двадесет дни, но за не повече от шестдесет дни общо в случаите по ал. 3, т. 1;
2. за не повече от шест месеца общо в случаите по ал. 3, т. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) В случаите по ал. 4 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; предишна ал. 5, бр. 74 от 2015 г.) Прилагането на специални разузнавателни средства се преустановява, когато:
1. е постигната предвидената цел;
2. прилагането им не дава резултати;
3. срокът за разрешението е изтекъл;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) има опасност от разкриването на оперативните способи;
5. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) стане невъзможно тяхното прилагане;
6. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) възникне опасност за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, когато опасността произтича от възложените задачи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; предишна ал. 6, бр. 74 от 2015 г.) При преустановяване прилагането на специалните разузнавателни средства незабавно се уведомява писмено и мотивирано органът, дал разрешението. В случаите, когато събраната информация не се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, той разпорежда нейното унищожаване.

Изготвяне на веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства

Чл. 176.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишен текст на чл. 176, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) При използване на специални разузнавателни средства веществените доказателствени средства се изготвят в два екземпляра, като в срок до 24 часа от изготвянето им се изпращат запечатани съответно на прокурора, поискал разрешението, и на съда, дал разрешението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по чл. 177, ал. 3, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал разрешението, може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на съда, дал разрешението, а останалите екземпляри се изпращат на прокурора за прилагане към съответните наказателни производства.

Доказателствена сила на данните, получени при използване на специалните разузнавателни средства

Чл. 177.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства.
(2) В наказателното производство не могат да се ползват резултати, получени извън направеното искане по чл. 173, освен ако не съдържат данни за друго тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2 могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.

Закон за адвокатурата:

Чл. 33.
(1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.
(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.
(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.
(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник.

Календар на събитията

Май 2019
П В С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства