Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), в качеството си на независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства (СРС), съхраняването и унищожавнето на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, на основание чл. 34е, ал. 1, т. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Решение на НБКСРС по Протокол № ПЗ-21 от проведено заседание на 11.06.2020 г., издава до органите по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС и чл. 20 от ЗСРС следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно продължаване на срока за прилагане на СРС.

 

Задължителните указания може да намерите тук.

 

 


 

 

 

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), в качеството си на независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства (СРС), съхраняването и унищожавнето на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, на основание чл. 34е, ал. 1, т. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Решение на НБКСРС по Протокол № ПЗ-21 от проведено заседание на 11.06.2020 г., издава до органите по чл. 20, ал. 1 от ЗСРС следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно унищожаване на информацията, получена като резултат от прилагане на СРС по досъдебни производства, която не е послужила за изготвяне на веществени доказателствени средства.

 

Задължителните указания може да намерите тук.

 

 


 

 

 

В изпълнение на чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства на 28.05.2020 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства внесе в Народното събрание доклад за извършената дейност през 2019 г.

 

Доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства може да намерите тук.

 

 


 

За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

 
 
Снимка

 

 
 
 
Снимка 

 

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Целта на конференцията е събирането на специализираните органи от държавите-членки на Европейския съюз, за обмен на знания и опит.

  

Снимка

 

Г-н Пламен Колев запозна участниците с функциите, правомощията съгласно Закона за специалните разузнавателни средства и добрите практики в дейността на Националното бюро. По време на конференцията се обсъдиха следните теми:

- надзор над разузнавателните служби;

- сътруднически взаимоотношения между разузнавателните и партньорските служби;

- законност и качество на обмен на информация;

- усложнения при работата по жалби и сигнали;

- засилване контрола по отношение на международното разузнавателно сътрудничество;

- ефективно сътрудничество между надзорните органи.

 

 


 

 

Снимка

  

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). На срещата присъстваха представители на съда и прокуратурата, службите за сигурност, обществен ред и прилагащите структури, както и експертен екип от Народното събрание и секретаря на Съвета по сигурността при Министерския съвет. Работната среща беше открита от председателя на Националното бюро – г-н Пламен Колев.

Във формата бяха обсъдени проблеми, които са идентифицирани от НБКСРС в органите при прилагане на ЗСРС и Наказателно-процесуален кодекс (НПК).

  

Снимка

 

Целта на срещата беше да осигури възможност на представителите на органите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС, да споделят проблеми и добри практики, да обменят мнения, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

На работната среща бяха обсъждани следните теми:

- Искания за използване на СРС. Установени проблеми, различни практики и пропуски при изготвяне на искане за СРС.

- Разрешаване използването на СРС.

- Прилагане на СРС. Съхраняване и унищожаване на информацията придобита по реда ЗСРС. Образуване и съхраняване на ЧНД по процедури свързани със СРС.

- Доклад по чл. 29, ал. 7 от ЗСРС. Водене и попълване на регистрите за СРС.

- Предложения за промени в ЗСРС и НПК.

 Целта на НБКСРС бе да се обхванат всички процедури регламентирани в закона. Експертите от Националното бюро, представиха доклади, които отразяваха констатираните пропуски и проблеми във всеки един етап от процеса.

 

 

Снимка

 

В хода на дискусиите бяха предложени решения и добри практики. Направените предложения ще бъдат систематизирани и публикувани на сайта на НБКСРС и изпратени на участниците.

С цел продължаване на работния диалог и възможност за участие в него на всички компетентни органи по ЗСРС, НБКСРС възнамерява да организира срещи през 2020 г. с представители на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и др. 

Планират се работни срещи и с представители на правозащитни организации, научната общност и др. имащи отношение към защитата на конституционните права на гражданите.

Организирането на тези срещи е част от приоритетите, които НБКСРС си е поставило в рамките на този мандат, а именно:

- Активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването на СРС чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

  - Активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС.

 - Подобряване на комуникацията и съвместната работа с неправителствени организации с цел формулиране и анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на СРС и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите.

 - Изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националното законодателство и процедури свързана с прилагане на СРС.

- Въвеждане на електронен регистър в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

Календар на събитията

Ноември 2020
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства